Bulwary EuropejskieRegulamin korzystania z terenów Bulwarów Europejskich

§ 1. Teren Bulwarów Europejskich przy ulicy Dąbrowskiego do mostów Królewskich, dalej
zwany – Planty (działki nr 13/1, 11/6, 11/5, 21/14, 12 w obrębie 0016 miasta Piły), służy
wszystkim mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i rekreacji.
§ 2. Zasady ogólne:
1.Każdy korzystający z Plantów zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania
regulaminu oraz regulaminów korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych
usytuowanych na terenie Plantów.
2.Obiekty sportowo - rekreacyjne na terenie Plantów, o których mowa w ust. 1, czynne
są w godzinach wyznaczonych w regulaminach poszczególnych obiektów.
3.Obiekty sportowo - rekreacyjne oraz elementy infrastruktury powinny być wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem i funkcją, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
4.Na terenie Plantów zabrania się:
1) zaśmiecania terenu, 2) palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych,
3) spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
4) przebywania osób nietrzeźwych,
5) używania otwartego ognia, 6) załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
7) poruszania się rowerami i hulajnogami poza wyznaczonymi drogami rowerowymi,
8) przebywania z psami bez smyczy i kagańca (nieczystości po psach należy zbierać do
przeznaczonych do tego pakietów sanitarnych i wrzucać do specjalnych koszy).
9) uprawiania wszelkich gier hazardowych,
10) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
11) płoszenia ptactwa i zwierzyny znajdującej się na tym terenie,
12) niszczenia i przestawiania urządzeń w tym koszy, ławek oraz innych obiektów małej architektury.
5.Na terenie Plantów zezwala się na użytkowanie terenów trawiastych dla wypoczynku i rekreacji ruchowej, pod warunkiem poszanowania zieleni (trawników, roślinności niskiej
i wysokiej).
6. Poruszanie się po ciągach pieszo-rowerowych winno odbywać się zgodnie z zasadami
ruchu drogowego.
7.Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu zagrożone jest karą grzywny wymierzoną
w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

ADMINISTRATOREM TERENU BULWARY EUROPEJSKIE,
DO KTÓREGO MOŻNA ZGŁASZAĆ UWAGI JEST:
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE
TELEFON: 67 212 34 25 (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 700 - 1500)

 
Telefony alarmowe:

Centrum powiadamia ratunkowego - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Straż Miejska - 986

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły
/-/ Maria Kubica

 

Regulamin korzystania z boisk sportowych usytuowanych na terenie Bulwarów Europejskich

1. Wejście na teren boisk jest równoznaczne z przyjęciem obowiązku przestrzegania
niniejszego regulaminu.
2. Boiska sportowe (dalej zwane „boiskami”) są obiektami użyteczności publicznej, służącymi
wszystkim mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i rekreacji, ukierunkowanym na sport
dziecięcy i młodzieżowy.
3. Boiska czynne są codziennie: - od listopada do lutego w godzinach od 08:00 do 18:00,
- marzec i październik w godzinach od 08:00 do 20:00,
- od kwietnia do września w godzinach od 07:00 do 22:00.
4. W przypadku konieczności konserwacji zastrzega się możliwość wyłączenia boisk
z użytkowania.
5. Boiska stanowią obiekty ogólnodostępne, z których korzystać można bezpłatnie,
z zastrzeżeniem możliwości ich wynajęcia lub użyczenia na czas oznaczony na warunkach
określonych w umowie zawartej z Administratorem. 6. Użytkownicy korzystający z boisk przebywają na nim dowolny czas, z zachowaniem zasady
równego dostępu wszystkich zainteresowanych. Wyjątkiem jest udostępnianie boisk na podstawie umowy zawartej z Administratorem. 7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń sportowych należy
niezwłocznie zgłosić Administratorowi boisk.
8. Użytkownicy zobowiązani są do dbałości o boiska i wszystkie znajdujące się na ich terenie
urządzenia. 9. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
10. Na boiskach obowiązuje bezwzględny zakaz używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców (dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa
sztucznego typu: turfy, lanki, oraz obuwie halowe).
11. Na terenie boisk zabrania się:
1) wprowadzania zwierząt,
2) wprowadzania i pozostawiania na terenie boisk dzieci w wózkach,
3) wchodzenia na piłkochwyty i urządzenia sportowe (w tym bramki treningowe,
konstrukcje koszy) oraz wieszania się na obręczach do gry w piłkę koszykową,
skakania po ławkach,
4) jeżdżenia po boiskach rowerami, hulajnogami, rolkami, deskorolkami itp.,
5) korzystania z boisk pokrytych zbitym lub zlodowaciałym śniegiem lub lodem,
6) wykorzystywania boisk niezgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania boiska należy zgłaszać do Administratora.

 
ADMINISTRATOREM TERENU BULWARY EUROPEJSKIE,
DO KTÓREGO MOŻNA ZGŁASZAĆ UWAGI JEST:
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE
TELEFON: 67 212 34 25 (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 700 - 1500)

 
Telefony alarmowe:

Centrum powiadamia ratunkowego - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Straż Miejska - 986


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły
/-/ Maria Kubica


 

Regulamin korzystania ze Skateplazy usytuowanej na terenie Bulwarów Europejskich

1. Wejście na teren Skateplazy jest równoznaczne z przyjęciem obowiązku przestrzegania
niniejszego regulaminu.
2. Skateplaza jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym do jazdy na
deskorolkach, rolkach, rowerach BMX, hulajnogach.
3. Od korzystających ze Skateplazy wymaga się posiadania podstawowych umiejętności
jazdy na urządzeniach określonych w pkt 2.
4. Skateplaza czynna jest codziennie: - od listopada do lutego w godzinach od 08:00 do 18:00,
- marzec i październik w godzinach od 08:00 do 20:00,
- od kwietnia do września w godzinach od 07:00 do 22:00.
5. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym bez kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie
i nadgarstki, jest zabroniona.
6. Osoby, które nie ukończyły trzynastego roku życia, mogą przebywać na terenie Skateplazy
wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
7. Na terenie Skateplazy zabrania się:
1. jeżdżenia po mokrej i oblodzonej lub ośnieżonej nawierzchni,
2. jazdy na rowerach innych niż BMX,
3. jazdy na hulajnogach elektrycznych,
4. używania Skateplazy do innych celów (np. gry w piłkę),
5. wrzucania przedmiotów zanieczyszczających oraz mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników Skateplazy,
6. chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie zeskoków.
8. Jazda na deskorolce, czy rolkach jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad
niniejszego regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów.

PAMIĘTAJ !!!
Nic nie chroni Ciebie przed upadkiem z przeszkód , nie przeceniaj swoich możliwości,
nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.
 
ADMINISTRATOREM TERENU BULWARY EUROPEJSKIE,
DO KTÓREGO MOŻNA ZGŁASZAĆ UWAGI JEST:
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE
TELEFON: 67 212 34 25 (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 700 - 1500)

 
Telefony alarmowe:

Centrum powiadamia ratunkowego - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Straż Miejska - 986


 
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły
/-/ Maria Kubica


 

Regulamin korzystania z siłowni Kalisteniki usytuowanej na terenie Bulwarów Europejskich

1. Wejście na teren siłowni Kalisteniki jest równoznaczne z przyjęciem obowiązku
przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
2. Siłownia Kalisteniki jest obiektem użyteczności publicznej służącym wszystkim
mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i rekreacji, ukierunkowanym na ćwiczenia
fizyczne.
3. Siłownia Kalisteniki czynna jest codziennie: od 07:00 do 22:00.
4. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, mogą przebywać na terenie siłowni
Kalisteniki wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 5. Na jednym urządzeniu może znajdować się maksymalnie 1 osoba.
6. Na terenie siłowni Kalisteniki zabrania się:
1) wprowadzania zwierząt,
2) przebywania w strefie zeskoków,
3) korzystania z siłowni w trakcie niekorzystnych warunków atmosferycznych,
4) przebywania na terenie siłowni w celach innych, niż te do których jest
przeznaczona.
7. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń Kalisteniki tylko
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia
Administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce
o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
ADMINISTRATOREM TERENU BULWARY EUROPEJSKIE,
DO KTÓREGO MOŻNA ZGŁASZAĆ UWAGI JEST:
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE
TELEFON: 67 212 34 25 (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 700 - 1500)

 
Telefony alarmowe:

Centrum powiadamia ratunkowego - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Straż Miejska - 986


 
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły
/-/ Maria Kubica

Regulamin korzystania z boiska do gry w bule

1. Wejście na boiska do gry w bule oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Boiska do gry w bule (dalej zwane „boiskami”) są obiektami użyteczności publicznej,
służącymi wszystkim mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i rekreacji, ukierunkowanym
na sport dziecięcy i młodzieżowy.
3. Boiska czynne są codziennie: - od listopada do lutego w godzinach od 08:00 do 18:00,
- marzec i październik w godzinach od 08:00 do 20:00,
- od kwietnia do września w godzinach od 07:00 do 22:00.
4. Kule do gry w bule użytkownik organizuje we własnym zakresie. 5. Dzieci do lat 10 powinny korzystać z boiska wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zabrania się: 1) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska np.
roweru, motoroweru, rolek, deskorolki, hulajnogi itp.,
2) niszczenia nawierzchni boiska oraz elementów małej architektury, 3) zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 4) przeszkadzania w grze, 5) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
6) wprowadzania zwierząt, 7) korzystania z obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 8) wykonywania rzutu kulą, jeżeli na boisku znajdują się inne osoby poza rzucającym. 7. Osoby przebywające na terenie boiska do gry w bule zobowiązane są do przestrzegania
zasad gry w bule, zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.
ADMINISTRATOREM TERENU BULWARY EUROPEJSKIE,
DO KTÓREGO MOŻNA ZGŁASZAĆ UWAGI JEST:
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE
TELEFON: 67 212 34 25 (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 700 - 1500)

 
Telefony alarmowe:

Centrum powiadamia ratunkowego - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Straż Miejska - 986


ZASADY GRY W BULE

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły
/-/ Maria Kubica

 

Regulamin placu zabaw w części „dla najmłodszych”

1. Wejście na plac zabaw oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Plac zabaw jest obiektem użyteczności publicznej, służącym wszystkim mieszkańcom jako
miejsce wypoczynku i rekreacji, dedykowany dla dzieci w wieku od 1 do 8 lat.
3. Plac zabaw czynny jest codziennie: - od listopada do lutego w godzinach od 08:00 do 18:00,
- marzec i październik w godzinach od 08:00 do 20:00,
- od kwietnia do września w godzinach od 07:00 do 22:00.
4. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw i korzystać z urządzeń zabawowych tylko pod
opieką dorosłych - rodziców/opiekunów odpowiadających za bezpieczeństwo dzieci. 5. Urządzenia powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i ograniczeniami
wiekowymi oraz ilościowymi, wskazanymi w dalszej części regulaminu. 6. Na terenie placu zabaw zabronione jest:
1) wnoszenie przedmiotów mogących spowodować zranienie, ukłucie lub spowodowanie
innej szkody na osobie; 2) chodzenie w butach na szpilkach lub innych, ostro zakończonych; 3) wnoszenie i spożywanie jedzenia i napojów w tym żucia gumy; 4) wchodzenie na barierki i inne elementy nieprzeznaczone do chodzenia; 5) jeżdżenie na rowerze, deskorolkach, rolkach, hulajnogach itp. 6) bieganie po urządzeniach i pochylniach; 7) zakłócanie spokoju i porządku publicznego; 8) wprowadzanie zwierząt; 9) wskakiwanie na urządzenia, popychania się w kolejce do danego urządzenia oraz
popychania innych użytkowników. 7. Nie zaleca się przebywania na terenie placu zabaw bez obuwia.
8. Nie należy korzystać z urządzeń zabawowych w przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia,
zniszczenia lub w trakcie naprawy.
9. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania placu zabaw należy zgłaszać do Administratora.
10. Wytyczne ilościowe i wiekowe dla dzieci korzystających z urządzeń:
1) PIASKOWNICA SZEŚCIOKĄTNA - maksymalna ilość dzieci przybywających
na urządzeniu w tym samym czasie: 12 osób; minimalny wiek dzieci: 1 rok.
2) FABRYKA PIASKU - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym
samym czasie: 20 osób; minimalny wiek dzieci: 1 rok.
3) DOMEK ZAMEK - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym
samym czasie: 14 osób; minimalny wiek dzieci: 1 rok.
4) FIGURA ŻABA - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym
czasie: 5 osób; minimalny wiek dzieci: 2 lata. 5) BUJAK RAKIETA - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym
samym czasie: 1 osoba; minimalny wiek dzieci: 1 rok.
6) HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA - maksymalna ilość dzieci
przybywających na urządzeniu w tym samym czasie: 2 osoby; minimalny wiek dzieci: 3
lata
ADMINISTRATOREM TERENU BULWARY EUROPEJSKIE,
DO KTÓREGO MOŻNA ZGŁASZAĆ UWAGI JEST:
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE
TELEFON: 67 212 34 25 (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 700 - 1500)

 
Telefony alarmowe:

Centrum powiadamia ratunkowego - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Straż Miejska - 986


 
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły
/-/ Maria Kubica

 

Regulamin placu zabaw w części „dla nastolatków”

1. Wejście na plac zabaw oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Plac zabaw jest obiektem użyteczności publicznej, służącym wszystkim mieszkańcom jako
miejsce wypoczynku i rekreacji, dedykowany dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat.
3. Plac zabaw czynny jest codziennie: - od listopada do lutego w godzinach od 08:00 do 18:00,
- marzec i październik w godzinach od 08:00 do 20:00,
- od kwietnia do września w godzinach od 07:00 do 22:00.
4. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw i korzystać z urządzeń zabawowych tylko pod
opieką dorosłych - rodziców/opiekunów odpowiadających za bezpieczeństwo dzieci. 5. Urządzenia powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i ograniczeniami
wiekowymi oraz ilościowymi, wskazanymi w dalszej części regulaminu. 6. Urządzenia siłowni są przeznaczone do rekreacyjnego treningu. Ćwiczenia należy
wykonywać zgodnie z instrukcją przymocowaną na każdym urządzeniu, a ich intensywność
dopasować do indywidualnej kondycji.
7. Na terenie placu zabaw zabronione jest:
1) wnoszenie przedmiotów mogących spowodować zranienie, ukłucie lub spowodowanie
innej szkody na osobie; 2) chodzenie w butach na szpilkach lub innych, ostro zakończonych; 3) wnoszenie i spożywanie jedzenia i napojów w tym żucia gumy; 4) wchodzenie na barierki i inne elementy nieprzeznaczone do chodzenia; 5) jeżdżenie na rowerze, deskorolkach, rolkach, hulajnogach itp.; 6) bieganie po urządzeniach i po pochylniach; 7) zakłócanie spokoju i porządku publicznego; 8) wprowadzanie zwierząt; 9) wskakiwanie na urządzenia, popychania się w kolejce do danego urządzenia oraz
popychania innych użytkowników. 8. Nie zaleca się przebywania na terenie placu zabaw bez obuwia.
9. Nie należy korzystać z urządzeń zabawowych w przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia,
zniszczenia lub w trakcie naprawy.
10. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania placu zabaw należy zgłaszać do Administratora.
11. Wytyczne ilościowe i wiekowe dla dzieci korzystających z urządzeń:
1) PODWÓJNA KARUZELA PIONOWA - maksymalna ilość dzieci przybywających na
urządzeniu w tym samym czasie: 2 osoby; minimalny wiek dzieci: 8 lat. 2) SPRĘŻYNOWIEC SURFER - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym czasie: 2 osoby; minimalny wiek dzieci: 8 lat.
3) POTRÓJNA KARUZELA - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym czasie: 3 osoby; minimalny wiek dzieci: 8 lat. 4) PIŁKARZYKI - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym
czasie: 4 osoby; minimalny wiek dzieci: BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
5) HUŚTAWKA SURFER - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym czasie: 1 osoba; minimalny wiek dzieci: 8 lat. 6) SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA: ROWEREK, ORBITREK, WAHADŁO TWISTER - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym czasie: 1 osoba
na jednym urządzeniu. Urządzenia dostępne dla osób powyżej 140 cm wzrostu.
ADMINISTRATOREM TERENU BULWARY EUROPEJSKIE,
DO KTÓREGO MOŻNA ZGŁASZAĆ UWAGI JEST:
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE
TELEFON: 67 212 34 25 (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 700 - 1500)

 
Telefony alarmowe:

Centrum powiadamia ratunkowego - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Straż Miejska - 986


 
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły
/-/ Maria Kubica

 

Regulamin placu zabaw w części „edukacyjnej”

1. Wejście na plac zabaw oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Plac zabaw jest obiektem użyteczności publicznej, służącym wszystkim mieszkańcom jako
miejsce wypoczynku i rekreacji, dedykowany dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat.
3. Plac zabaw czynny jest codziennie: - od listopada do lutego w godzinach od 08:00 do 18:00,
- marzec i październik w godzinach od 08:00 do 20:00,
- od kwietnia do września w godzinach od 07:00 do 22:00.
4. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw i korzystać z urządzeń zabawowych tylko pod
opieką dorosłych - rodziców/opiekunów odpowiadających za bezpieczeństwo dzieci. 5. Urządzenia powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i ograniczeniami
wiekowymi oraz ilościowymi, wskazanymi w dalszej części regulaminu. 6. Na terenie placu zabaw zabronione jest:
1) wnoszenie przedmiotów mogących spowodować zranienie, ukłucie lub spowodowanie
innej szkody na osobie; 2) chodzenie w butach na szpilkach lub innych, ostro zakończonych; 3) wnoszenie i spożywanie jedzenia i napojów w tym żucia gumy; 4) wchodzenie na barierki i inne elementy nieprzeznaczone do chodzenia; 5) jeżdżenie na rowerze, deskorolkach, rolkach, hulajnogach itp.;
6) bieganie po urządzeniach i po pochylniach; 7) zakłócanie spokoju i porządku publicznego; 8) wprowadzanie zwierząt; 9) wskakiwanie na urządzenia, popychania się w kolejce do danego urządzenia oraz
popychania innych użytkowników; 7. Nie zaleca się przebywania na terenie placu zabaw bez obuwia.
8. Nie należy korzystać z urządzeń zabawowych w przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia,
zniszczenia lub w trakcie naprawy.
9. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania placu zabaw należy zgłaszać do Administratora.
10. Wytyczne ilościowe i wiekowe dla dzieci korzystających z urządzeń:
1) PISANIE LUSTRZANE - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym czasie: 1 osoba; minimalny wiek dzieci: 3 lata.
2) HUŚTAWKA EDUKACYJNA - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym czasie: 2 osoby; minimalny wiek dzieci: 3 lata. 3) TELEFON - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym
czasie: 2 osoby; minimalny wiek dzieci: 3 lata. 4) AUDIOZONE - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym
czasie: 4 osoby; minimalny wiek dzieci: 6 lat.

 
ADMINISTRATOREM TERENU BULWARY EUROPEJSKIE,
DO KTÓREGO MOŻNA ZGŁASZAĆ UWAGI JEST:
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE
TELEFON: 67 212 34 25 (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 700 - 1500)

 
Telefony alarmowe:

Centrum powiadamia ratunkowego - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Straż Miejska - 986


 
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły
/-/ Maria Kubica

Regulamin placu zabaw w części „górki – skałki”

1. Wejście na plac zabaw oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Plac zabaw jest obiektem użyteczności publicznej, służącym wszystkim mieszkańcom jako
miejsce wypoczynku i rekreacji, dedykowany dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
3. Plac zabaw czynny jest codziennie: - od listopada do lutego w godzinach od 08:00 do 18:00,
- marzec i październik w godzinach od 08:00 do 20:00,
- od kwietnia do września w godzinach od 07:00 do 22:00.
4. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw i korzystać z urządzeń zabawowych tylko pod
opieką dorosłych - rodziców/opiekunów odpowiadających za bezpieczeństwo dzieci. 5. Urządzenia powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i ograniczeniami
wiekowymi oraz ilościowymi, wskazanymi w dalszej części regulaminu. 6. Na terenie placu zabaw zabronione jest:
1) wnoszenie przedmiotów mogących spowodować zranienie, ukłucie lub spowodowanie
innej szkody na osobie; 2) chodzenie w butach na szpilkach lub innych, ostro zakończonych; 3) wnoszenie i spożywanie jedzenia i napojów w tym żucia gumy; 4) wchodzenie na barierki i inne elementy nieprzeznaczone do chodzenia; 5) jeżdżenie na rowerze, deskorolkach, rolkach, hulajnogach itp.; 6) bieganie po urządzeniach i po pochylniach; 7) zakłócanie spokoju i porządku publicznego; 8) wprowadzanie zwierząt; 9) wskakiwanie na urządzenia, popychania się w kolejce do danego urządzenia oraz
popychania innych użytkowników. 7. Nie zaleca się przebywania na terenie placu zabaw bez obuwia.
8. Nie należy korzystać z urządzeń zabawowych w przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia,
zniszczenia lub w trakcie naprawy.
9. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania placu zabaw należy zgłaszać do Administratora.
10. Wytyczne ilościowe i wiekowe dla dzieci korzystających z urządzeń:
1) ZJAZD LINOWY - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym czasie: 1 osoba; minimalny wiek dzieci: 5 lat.
2) ZJEŻDZALNIA DUŻA - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym czasie: 3 osoby; minimalny wiek dzieci: 3 lata. 3) ZJEŻDZALNIA MAŁA - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym czasie: 2 osoby; minimalny wiek dzieci: 3 lata. 4) BOCIANIE GNIAZDO - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym czasie: 4 osoby; minimalny wiek dzieci: 3 lata. 5) LINARIUM - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym
czasie: 20 osób; minimalny wiek dzieci: 3 lata. 6) HUŚTAWKA WAGOWA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym czasie: 4 osoby;
minimalny wiek dzieci: 3 lata.


 
ADMINISTRATOREM TERENU BULWARY EUROPEJSKIE,
DO KTÓREGO MOŻNA ZGŁASZAĆ UWAGI JEST:
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE
TELEFON: 67 212 34 25 (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 700 - 1500)

 
Telefony alarmowe:

Centrum powiadamia ratunkowego - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Straż Miejska - 986


 
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły
/-/ Maria Kubica

 

Regulamin placu zabaw w części „tradycyjnej”

1. Wejście na plac zabaw oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Plac zabaw jest obiektem użyteczności publicznej, służącym wszystkim mieszkańcom jako
miejsce wypoczynku i rekreacji, dedykowany dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
3. Plac zabaw czynny jest codziennie: - od listopada do lutego w godzinach od 08:00 do 18:00,
- marzec i październik w godzinach od 08:00 do 20:00,
- od kwietnia do września w godzinach od 07:00 do 22:00.
4. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw i korzystać z urządzeń zabawowych tylko pod
opieką dorosłych - rodziców/opiekunów odpowiadających za bezpieczeństwo dzieci. 5. Urządzenia powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i ograniczeniami
wiekowymi oraz ilościowymi, wskazanymi w dalszej części regulaminu. 6. Na terenie placu zabaw zabronione jest:
1) wnoszenie przedmiotów mogących spowodować zranienie, ukłucie lub spowodowanie
innej szkody na osobie; 2) chodzenie w butach na szpilkach lub innych, ostro zakończonych; 3) wnoszenie i spożywanie jedzenia i napojów w tym żucia gumy; 4) wchodzenie na barierki i inne elementy nieprzeznaczone do chodzenia; 5) jeżdżenie na rowerze, deskorolkach, rolkach, hulajnogach itp.;
6) bieganie po urządzeniach i po pochylniach; 7) zakłócanie spokoju i porządku publicznego; 8) wprowadzanie zwierząt; 9) wskakiwanie na urządzenia, popychania się w kolejce do danego urządzenia oraz
popychania innych użytkowników. 7. Nie zaleca się przebywania na terenie placu zabaw bez obuwia.
8. Nie należy korzystać z urządzeń zabawowych w przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia,
zniszczenia lub w trakcie naprawy.
9. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania placu zabaw należy zgłaszać do Administratora.
10. Wytyczne ilościowe i wiekowe dla dzieci korzystających z urządzeń:
1) BOCIANIE GNIAZDO - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym czasie: 4 osoby; minimalny wiek dzieci: 3 lata.
2) LINARIUM - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym
czasie: 20 osób; minimalny wiek dzieci: 3 lata. 3) HUŚTAWKA PODWÓJNA - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym czasie: 2 osoby; minimalny wiek dzieci: 3 lata. 4) HUŚTAWKA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - maksymalna ilość
dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym czasie: 1 osoba; minimalny wiek dzieci: 3 lata. 5) KARUZELA - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym
czasie: 3 osoby; minimalny wiek dzieci: 3 lata. 6) HUŚTAWKA WAGOWA - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym czasie: 2 osoby; minimalny wiek dzieci: 5 lat. 7) MEGA LAS - maksymalna ilość dzieci przybywających na urządzeniu w tym samym
czasie: 94 osoby; minimalny wiek dzieci: 3 lata.
ADMINISTRATOREM TERENU BULWARY EUROPEJSKIE,
DO KTÓREGO MOŻNA ZGŁASZAĆ UWAGI JEST:
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE
TELEFON: 67 212 34 25 (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 700 - 1500)

 
Telefony alarmowe:

Centrum powiadamia ratunkowego - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Straż Miejska - 986


 
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły
/-/ Maria Kubica

 

Regulamin korzystania z toru rowerowego typu Pumptrack usytuowanego na terenie
Bulwarów Europejskich

1. Wejście na teren toru rowerowego typu Pumptrack (dalej „tor rowerowy”)
jest równoznaczne z przyjęciem obowiązku przestrzegania niniejszego regulaminu. 2. Tor rowerowy jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym wyłącznie do jazdy na
rowerach posiadających co najmniej jeden sprawny hamulec oraz deskorolkach, łyżworolkach
czy hulajnogach.
3. Od korzystających z toru rowerowego wymaga się posiadania podstawowych umiejętności
jazdy na urządzeniach określonych w pkt. 2.
4. Z toru rowerowego mogą korzystać osoby dorosłe oraz pozostałe osoby pod stałą opieką
rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych oraz za ich zgodą.
5. Tor rowerowy czynny jest codziennie: - od listopada do lutego w godzinach od 08:00 do 18:00,
- marzec i październik w godzinach od 08:00 do 20:00,
- od kwietnia do września w godzinach od 07:00 do 22:00.
6. Korzystanie z toru rowerowego wymaga stosowania środków ochrony osobistej, tj. co najmniej kasku oraz ochraniaczy rąk i nóg.
7. Osoby niepełnoletnie i z niepełnosprawnościami mogą korzystać z toru rowerowego wyłącznie
pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.
8. Tor rowerowy umożliwia jazdę w obu kierunkach. Zmiana kierunku w stosunku do wyznaczonego może nastąpić wyłącznie po jej zaakceptowaniu przez wszystkich
użytkowników toru oraz upewnieniu się, że wszyscy rozpoczynają jazdę w tym samym
kierunku.
9. Przed rozpoczęciem jazdy na torze rowerowym należy poinformować innych użytkowników o
zamiarze rozpoczęcia jazdy – poprzez podniesienie ręki i upewnienie się, że możliwe jest
bezpieczne wejście na tor.
10.Osoba korzystająca z toru rowerowego, która ma zamiar wyprzedzić innego uczestnika ruchu
musi upewnić się, że wykonanie takiego manewru nie spowoduje jego upadku i nastąpi z zachowaniem bezpiecznej odległości.
11.Korzystający z toru rowerowego posiadający większą prędkość zobowiązany jest ustalić taki
tor jazdy, aby nie zagrażać bezpieczeństwu jadącemu przed nim rowerzyście, czy też innemu
upoważnionemu do korzystania z toru.
12.Jazda na sprzęcie wymienionym w pkt. 2 jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad
niniejszego regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów.
13.Każdy użytkownik zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy oraz
bezpieczną odległość od innych użytkowników toru. 14.Na terenie toru rowerowego zabrania się :
1) jeżdżenia po mokrej, oblodzonej lub ośnieżonej nawierzchni,
2) chodzenia po torze rowerowym,
3) jazdy pojazdów motorowych (np. motocykle, samochody, quady),
4) wjeżdżania zdalnie sterowanymi modelami pojazdów,
5) jazdy na hulajnogach i rowerach elektrycznych,
6) jazdy i przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających,
7) palenia wyrobów tytoniowych oraz palenia papierosów elektronicznych,
8) używania toru rowerowego do celów innych niż określone w pkt. 2 regulaminu (np.
gry w piłkę),
9) wrzucania przedmiotów zanieczyszczających oraz mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników toru rowerowego,
10) chodzenia i jeżdżenia po skarpach, przebywania w strefie najazdów oraz zeskoków,
11) zatrzymywania się i postoju na torze rowerowym.
15. O jakichkolwiek nieprawidłowościach należy poinformować Administratora obiektu
ADMINISTRATOREM TERENU BULWARY EUROPEJSKIE,
DO KTÓREGO MOŻNA ZGŁASZAĆ UWAGI JEST:
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE
TELEFON: 67 212 34 25 (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 700 - 1500)

 
Telefony alarmowe:

Centrum powiadamia ratunkowego - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Straż Miejska - 986


 
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły
/-/ Maria Kubica