Bulwary EuropejskieRegulamin korzystania z terenów Bulwarów Europejskich

§ 1. Teren Bulwarów Europejskich przy ulicy Dąbrowskiego do mostów Królewskich, dalej zwany – Planty (działki nr 13/1, 11/6, 11/5, 21/14, 12 w obrębie 0016 miasta Piły) służy wszystkim mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i rekreacji.
§ 2. Zasady ogólne:
1. Każdy korzystający z Plantów zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu oraz regulaminów korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych usytuowanych na terenie Plantów.
2. Obiekty sportowo - rekreacyjne na terenie Plantów czynne są w godzinach: 700 – 2200
3. Obiekty sportowo - rekreacyjne oraz elementy infrastruktury powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i funkcją, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
4. Na terenie Plantów zabrania się:
1) zaśmiecania terenu,
2) palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych,
3) spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
4) przebywania osób nietrzeźwych,
5) używania otwartego ognia,
6) załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
7) poruszania się rowerami i hulajnogami poza wyznaczonymi drogami rowerowymi,
8) przebywania z psami bez smyczy i kagańca (nieczystości po psach należy zbierać do przeznaczonych do tego pakietów sanitarnych i wrzucać do specjalnych koszy).
9) uprawiania wszelkich gier hazardowych,
10) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
11) płoszenia ptactwa i zwierzyny znajdującej się na tym terenie,
12) niszczenia i przestawiania urządzeń w tym koszy, ławek oraz innych obiektów małej architektury. 
5. Na terenie Plantów zezwala się na użytkowanie terenów trawiastych dla wypoczynku i rekreacji ruchowej, pod warunkiem poszanowania zieleni (trawników, roślinności niskiej i wysokiej).
6. Poruszanie się po ciągach pieszo-rowerowych winno odbywać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
7. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu zagrożone jest karą grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

 
ADMINISTRATOREM TERENU BULWARY EUROPEJSKIE,
DO KTÓREGO MOŻNA ZGŁASZAĆ UWAGI JEST:
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE
TELEFON: 67 212 34 25 (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 700 - 1500)

 
Telefony alarmowe:

Centrum powiadamia ratunkowego - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Straż Miejska - 986

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły
/-/ Maria Kubica

 

Regulamin korzystania z boisk sportowych usytuowanych na terenie Bulwarów Europejskich

1. Wejście na teren boisk jest równoznaczne z przyjęciem obowiązku przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Boiska sportowe (dalej zwane „boiskami”) są obiektami użyteczności publicznej, służącymi wszystkim mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i rekreacji, ukierunkowanym na sport dziecięcy i młodzieżowy.
3. Boiska czynne są codziennie w godzinach od 07:00 do 22:00.
4. W przypadku konieczności konserwacji zastrzega się możliwość wyłączenia boisk z użytkowania.
5. Boiska stanowią obiekty ogólnodostępne, z których korzystać można bezpłatnie, z zastrzeżeniem możliwości ich wynajęcia lub użyczenia na czas oznaczony na warunkach określonych w umowie zawartej z Administratorem.
6. Użytkownicy korzystający z boisk przebywają na nim dowolny czas, z zachowaniem zasady równego dostępu wszystkich zainteresowanych. Wyjątkiem jest udostępnianie boisk na podstawie umowy zawartej z Administratorem.
7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń sportowych należy niezwłocznie zgłosić Administratorowi boisk.
8. Użytkownicy zobowiązani są do dbałości o boiska i wszystkie znajdujące się na ich terenie urządzenia.
9. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
10. Na boiskach obowiązuje bezwzględny zakaz gry w obuwiu wyposażonym w metalowe lub ceramiczne korki - dopuszcza się jedynie obuwie sportowe z podeszwą płaską.
11. Na terenie boisk zabrania się:
1) wprowadzania zwierząt,
2) wprowadzania i pozostawiania na terenie boisk dzieci w wózkach,
3) wchodzenia na piłkochwyty i urządzenia sportowe (w tym bramki treningowe, konstrukcje koszy) oraz wieszania się na obręczach do gry w piłkę koszykową, skakania po ławkach,
4) jeżdżenia po boiskach rowerami, hulajnogami, rolkami, deskorolkami itp.,
5) korzystania z boisk pokrytych zbitym lub zlodowaciałym śniegiem lub lodem,
6) wykorzystywania boisk niezgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania boiska należy zgłaszać do Administratora.

 
ADMINISTRATOREM TERENU BULWARY EUROPEJSKIE,
DO KTÓREGO MOŻNA ZGŁASZAĆ UWAGI JEST:
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE
TELEFON: 67 212 34 25 (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 700 - 1500)

 
Telefony alarmowe:

Centrum powiadamia ratunkowego - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Straż Miejska - 986


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły
/-/ Maria Kubica


 

Regulamin korzystania ze Skateplazy usytuowanej na terenie Bulwarów Europejskich

1. Wejście na teren skateplazy jest równoznaczne z przyjęciem obowiązku przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Skateplaza jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym do jazdy na deskorolkach, rolkach, rowerach BMX, hulajnogach.
3. Od korzystających ze skateplazy wymaga się posiadania podstawowych umiejętności jazdy na urządzeniach określonych w pkt 2.
4. Skateplaza jest czynna codziennie od godz. 07:00 do 22:00
5. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie, ponosi korzystający, w związku z czym, za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z użytkowania skateplazy administrator nie ponosi odpowiedzialności.
6. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym bez kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki, jest zabroniona.
7. Osoby, które nie ukończyły trzynastego roku życia, mogą przebywać na terenie skateplazy wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
8. Na terenie Skateplazy zabrania się:
1) jeżdżenia po mokrej i oblodzonej lub ośnieżonej nawierzchni,
2) jazdy na rowerach innych niż BMX, 3) jazdy na hulajnogach elektrycznych,
4) używania skateplazy do innych celów (np. gry w piłkę),
5) wrzucania przedmiotów zanieczyszczających oraz mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników skateplazy,
6) chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie zeskoków.
9. Jazda na deskorolce, czy rolkach jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów.

PAMIĘTAJ !!!
Nic nie chroni Ciebie przed upadkiem z przeszkód , nie przeceniaj swoich możliwości,
nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.
 
ADMINISTRATOREM TERENU BULWARY EUROPEJSKIE,
DO KTÓREGO MOŻNA ZGŁASZAĆ UWAGI JEST:
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE
TELEFON: 67 212 34 25 (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 700 - 1500)

 
Telefony alarmowe:

Centrum powiadamia ratunkowego - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Straż Miejska - 986


 
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły
/-/ Maria Kubica


 

Regulamin korzystania z siłowni Kalisteniki usytuowanej na terenie Bulwarów Europejskich

1. Wejście na teren siłowni Kalisteniki jest równoznaczne z przyjęciem obowiązku przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
2. Siłownia kalisteniki jest obiektem użyteczności publicznej służącym wszystkim mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i rekreacji, ukierunkowanym na ćwiczenia fizyczne.
3. Siłowni kalisteniki jest czynna codziennie od godz. 07:00 do 22:00.
4. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, mogą przebywać na terenie siłowni kalisteniki wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
5. Na jednym urządzeniu może znajdować się maksymalnie 1 osoba.
6. Na terenie siłowni kalisteniki zabrania się:
1) wprowadzania zwierząt,
2) przebywanie w strefie zeskoków,
3) korzystania z siłowni w trakcie niekorzystnych warunków atmosferycznych,
4) przebywania na terenie siłowni w celach innych, niż te do których jest przeznaczona.
7. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń kalisteniki tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia Administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

 
ADMINISTRATOREM TERENU BULWARY EUROPEJSKIE,
DO KTÓREGO MOŻNA ZGŁASZAĆ UWAGI JEST:
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE
TELEFON: 67 212 34 25 (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 700 - 1500)

 
Telefony alarmowe:

Centrum powiadamia ratunkowego - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Straż Miejska - 986


 
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły
/-/ Maria Kubica