RODO

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, NIP: 764-22-11-127, z siedzibą przy ul. gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła (dalej ZDiZ), reprezentowany przez Dyrektora.

Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła,
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: http://www.zdiz.pila.pl/rodo

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Robert Erdmann. Można się z nim kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zdiz.pila.pl Do IOD w ZDiZ należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez ZDiZ, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Cel przetwarzania Państwa danych wynikać będzie z konieczności załatwienia Państwa wniosku, zawarcia lub wykonania umowy, udzielenia odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencje (w tym korespondencje otrzymaną drogą elektroniczną) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ZDiZ, niezbędności do ochrony żywotnych interesów Państwa lub osoby trzeciej będącej osobą fizyczną, niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej przez ZDiZ. Bezpośredni cel przetwarzania wraz z podstawą prawną zostanie uściślony i zakomunikowany Państwu bezpośrednio po wstępnej analizie sprawy, z której załatwieniem wiąże się zebranie danych osobowych. ZDiZ nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostaną Państwo odrębnie poinformowani.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym ZDiZ Państwa wniosek przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi ZDiZ zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w ZDiZ systemów informatycznych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ZDiZ nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.