Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zarządu Dróg i Zieleni w Pile

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zdiz.pila.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione

 • Część materiałów udostępnionych na stronie podmiotowej Zarządu Dróg i Zieleni umieszczona jest w formie skanu co uniemożliwia odczytanie treści za pomocą ekranowych czytników.
 • Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Skróty klawiaturowe
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioleta Misiórek, dostepnosc@zdiz.pila.pl Kontaktować można się także dzwoniąc lub pisząc sms na numer telefonu 600 970 024. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zarządu Dróg i Zieleni w Pile ul. Gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła

 • Zarząd Dróg i Zieleni w Pile mieści się w budynku zlokalizowanym przy ul. Gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła. Jest to budynek 2 kondygnacyjny. Komunikacja zewnętrzna – poprawy wymaga dojście do budynku. Do budynku najłatwiej dotrzeć od strony ul. Podchorążych. Możliwe również dojście od ul. Bydgoskiej, ul. Gen. Władysława Andersa. W tej okolicy znajdują się przystanki autobusowe komunikacji miejskiej. Ulice posiadają nawierzchnię asfaltową, a chodniki wykonane są z płyt chodnikowych. Przy przejściach dla pieszych obniżone krawężniki. Miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych znajdują się 200 m od budynku ZDiZ. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia głównego prowadzą 4 stopnie schodowe.
 • Dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku istnieje osobne wejście z dzwonkiem, w którym usytuowana jest winda z drzwiami automatycznymi umożliwiająca dostęp na poszczególne kondygnacje. Winda wyposażona jest w przyciski w języku Braill’a.
 • Za drzwiami głównymi po prawej stronie usytuowana jest tablica informacyjna z rozkładem działów, numerami pomieszczeń biurowych. Na wprost drzwi wejściowych znajdują się stopnie schodowe. Po pokonaniu stopni schodowych usytuowana jest tablica informacyjna z rozkładem działów, numerami pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze po lewej stronie. Na drugą kondygnację prowadzi klatka schodowa z zamontowanymi poręczami. Na wprost wejścia na hol drugiej kondygnacji zawieszona jest tablica informacyjna z rozkładem działów, numerami pomieszczeń biurowych. Na drugiej kondygnacji znajdują się krzesła dla osób oczekujących na wizytę.
 • W budynku jest zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach.
 • Na każdej kondygnacji znajdują się toalety damska i męska. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze.
 • Obecnie w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a poza windą, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dział Cmentarzy ul. Motylewska 13, 64-920 Piła

 • Dział Cmentarzy mieści się w budynku usytuowanym na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Motylewskiej 13, 64-920 Piła. Do budynku prowadzą szerokie alejki. Jest to budynek jednokondygnacyjny, do którego najłatwiej dotrzeć od ul. Motylewskiej. W tej okolicy znajdują się przystanki autobusowe komunikacji miejskiej. Ulice o nawierzchni asfaltowej, a chodniki wykonane z płyt chodnikowych. Budynek posiada cztery wejścia, z czego jedno przeznaczone jest dla interesantów. Miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy każdej bramie prowadzącej na Cmentarz Komunalny.
 • Dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku istnieje wejście umożliwiające dostęp do poszczególnych pomieszczeń. Po wejściu na hol główny znajduje się tablica informacyjna zawierająca rozmieszczenie pomieszczeń z numerami telefonów do administracji.
 • Interesanci mogą też wejść do budynku drzwiami od strony północnej, gdzie mieszczą się stopnie schodowe. Po wejściu do budynku znajduje się hol, pomieszczenie poczekalni i pomieszczenia biurowe.
 • W budynku znajdują się toalety damska i męska. Na zewnątrz budynku od strony wschodniej udostępniona jest toaleta dla osób niepełnosprawnych na poziomie zero.
 • W budynku znajduje się też sala ekumeniczna, do której można wejść z dwóch stron. Drzwi do tej sali otwierają się automatycznie, bez stopni schodowych.
 • W budynku jest też sala pożegnań zmarłych, do której można przejść przez salę ekumeniczną oraz z głównego holu.
 • Osobom niepełnosprawnym umożliwia się wjazd na teren Cmentarza Komunalnego po uprzednim kontakcie z pracownikiem biura, poprzez system domofonowy zamontowany przy bramie głównej od strony ul. Motylewskiej. Przy budynku administracji umożliwia się parkowanie wszystkim wjeżdżającym samochodom osobowym.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Zarządzie Dróg i Zieleni w Pile można skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza migowego lub tłumacza -przewodnika po uprzednim umówieniu się z 3 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie z pomocą osoby trzeciej, smsowo pod nr telefonu 600 970 024 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dostepnosc@zdiz.pila.pl