Tereny zieleni

Przedmiotem działania jest:

• prowadzenie ewidencji stanu zieleni miejskiej,
• kontrola stanu terenów zieleni i ich utrzymanie,
• uzgadnianie wniosków na czasowe zajęcie terenów zieleni, egzekwowanie ochrony roślinności i warstwy ziemi urodzajnej w trakcie wykonawstwa robót i renowacji  tych terenów,
• uzgadnianie lokalizacji inwestycji kolidujących z zielenią miasta,
• kierowanie wniosków o ukaranie jednostek i osób dopuszczających się niszczenia zieleni,
• współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w zakresie ochrony przyrody,
• uzgadnianie sposobu zmiany przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew,
• nadzór, kontrola oraz współdziałanie z właściwymi jednostkami w tym z   Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie utrzymania całych terenów  zieleni  miejskiej oraz rekultywacja terenów miasta,
• współudział w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zachowania i tworzenia terenów zieleni miejskiej jako ekosystemu,
• koordynowanie, nadzorowanie prawidłowości i terminowości zabiegów pielęgnacyjnych, renowacyjnych terenów zieleni i gospodarki leśnej lasów komunalnych,
• prowadzenie i nadzór nad właściwym zagospodarowaniem, kształtowaniem i eksploatacją terenów zieleni, placów zabaw, małej architektury i pomników, ciągów  pieszych, oświetlenia terenów zieleni itp.,
• bieżące utrzymanie i eksploatacja cmentarzy komunalnych oraz świadczenie usług z tym związanych,
• opracowywanie i realizacja rocznych i wieloletnich programów rozwoju zieleni i operatów leśnych,
• udział w odbiorach nowych terenów zieleni, będących w gestii różnych użytkowników,
• opracowywanie i realizacja planów inwestycyjnych i remontowych terenów zieleni w tym cmentarzy oraz przygotowywanie niezbędnych dokumentacji,